top of page

הקפאות וביטול מנויים

הקפאות מנוי

 • מינימום ימי הקפאה למנוי - 14 ימים, מלבד מנוי סמסטריאלי שבו המינימום הוא 7 ימים.

 • לא ניתן להקפיא מנוי רטרואקטיבית.

 • על כל הקפאה מודיעים בטופס הקפאה, לא ניתן להקפיא מנוי בטלפון.

 • מנוי חודשי מתחדש לא ניתן להקפיא.

 • מנוי שנתי זכאי למקסימום ימי הקפאה של 6 חודשים.

 • מנוי חצי שנתי זכאי למקסימום ימי הקפאה של 3 חודשים.

 • מנוי סמסטריאלי זכאי למקסימום ימי הקפאה של 3 שבועות.

 • במידה והנכם צריכים להקפיא מנוי מסיבה בריאותית, ההקפאה לא נכללת בספירה של ההקפאות ויש להביא אישור רופא כי אינכם יכולים לעסוק בספורט.

תקנון מנויים וביטולים :(

 • תוך 14 יום מהרכישה תוכלו להתחרט ולבטל את העסקה בהתאם לחוק להגנת הצרכן, במקרה זה נחזיר את התשלום בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר הכולל של העסקה, או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

 • לא ניתן לעשות מנוי לפחות מ 30 יום.

 • מנוי חודשי מתחדש תמיד עד סוף חודש קלנדרי. לא ניתן לסיים/ לבטל באמצע חודש.

 • מנוי חודשי מתחדש מחוייב ב 25 לחודש כל חודש עבור החודש הבא. על מנת לבטל יש להודיע לפני ה 25 לחודש. הודעה לאחר ה-25 בחודש, תחייב חודש נוסף עד לביטול. 

 • מנוי סמסטריאלי לא ניתן לביטול.

 • מנוי חצי שנתי ושנתי, ניתן לבטל את המנוי לחודש העוקב להודעת הביטול ולקבל החזר בהתאם ליתרת החודשים שנשארה. ההחזר מחושב כך: ההפרש בין המנוי ששולם, לבין מספר החודשים שנוצלו במנוי כפול מחיר מנוי לחודש בודד(או מחיר לחודש ע"פ מנוי חצי שנתי עם עברו 6 חודשים) .

 • על מנת לבטל מנוי יש למלא את הטופס ביטול מנוי שמתחת.

bottom of page